Kutay Karahan

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

- MEZUN ÖĞRENCİ -

Kutay Karahan

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi

Arkadaş Listem